Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018 [Sonuçlar 3/3]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018 [Sonuçlar 3/3]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı çalışması 2018 Gelir Araştırması’nın sonuçlarını üç bölümde açıklıyoruz. Üçüncü bölüm: Çalışanların Memnuniyeti

2012 yılından bu yana, Türkiye’nin en büyük sektörel gelir anketlerinden biri olan Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nı sektör çalışanlarının katılımına sunuyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında yayına aldığımız Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018‘i Eylül ayında sonlandırdık. Bu yıl da, 1361 kişinin katılımıyla sağlanan bilgiler deneyimli iktisatçı ve istatistikçi  Evrim Aydın Şaher tarafından analiz edildi. Biz de anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2018 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını; Anket Katılımı ve Genel Bilgiler, Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları ve Çalışanların Memnuniyeti konuları olmak üzere üç bölümde ele aldık.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018’in bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları 
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Bu bölümde, ankete katılan sektör çalışanlarının çalışan memnuniyeti ile ilgili olan sorulara vermiş oldukları yanıtları ajans veya marka çalışanı olmalarına göre, çalıştıkları kurumun çalışan sayısına,  çalışanların cinsiyetlerine  ve deneyim seviyelerine göre inceleyeceğiz.

”İşimden Genel Olarak Memnunum.”

Ajanslarda çalışan katılımcıların %50’si işlerinden memnun olduklarını belirtirken, markalarda bu oran %52’ye çıkıyor. İşlerinden genel olarak memnun olmadıklarını belirtenlerin oranı ajanslarda %22, markalarda ise %16. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık üçte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

Ajans

Çalıştıkları kurumun çalışan sayısı yani şirketin büyüklüğünün ajanslarda çalışanların işlerinden memnuniyetleri konusunda ayırt edici bir değişken olmadığını, küçük, orta ve büyük ajanslarda çalışan katılımcıların %45’inden fazlasının işlerinden memnun olduğunu gözlemliyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı bulunan ajanslarda çalışanlar 50 kişiden fazla çalışanı olan ajans çalışanlarına göre daha yüksek oranda işlerinden genel olarak memnun olmadıklarını belirtiyor.

Marka

Marka çalışanı katılımcılarının, şirketin büyüklüğü farketmeksizin, işlerinden genel olarak memnuniyetleri konusunda %20’nin altında olumsuz yanıt verdiklerini görüyoruz. Marka çalışanları için %45’in üzerinde işlerinden memnun olduklarını belirtmek mümkün.

Ajans

Ajanslarda çalışan erkeklerin %51’i ve kadın çalışanların %47’si işlerinden memnun olduklarını belirtirken; hem kadınlar da hem de erkekler de ajans çalışanı katılımcıların %22’si işlerinden memnun olmadıklarını belirtiyor.

Marka

Hem ajanslarda hem markalarda işlerinden genel olarak memnun olduğunu belirten erkek çalışanların oranı kadın çalışanların oranından daha yüksek. Markalarda çalışan erkeklerin %57’si, kadınların %46’sı işlerinden memnun olduğunu söylerken; erkek çalışanların %13’ü, kadın çalışanların ise %18’i işlerinden genel olarak memnun olmadıklarını belirtiyor.

Ajans

%54 oranıyla işlerinden genel olarak en mutlu olan ajans çalışanları 6 yıl ve üzerinde deneyime sahip olanlar olurken en az memnun olanlar da %24 oranıyla 1-2 yıllık deneyime sahip ajans çalışanları oluyor.

Marka

Marka tarafında çalışanlar için ise işlerinden genel olarak en fazla memnun olanlar %58 oranıyla 1-2 yıllık deneyime sahip çalışanlar olurken, en az memnun olanlar da %22 oranıyla 3-5 yıllık deneyime sahip çalışanlar. Ayrıca %39 oranıyla 1 yıldan az deneyime sahip çalışanların işlerinden memnun olup olmadıkları konusunda en kararsız grup.

”Şirketim Başarılı ve İyi Bir Şirkettir.”

Ajanslarda çalışan katılımcılarınların %59’u çalıştıkları şirketleri, başarılı ve iyi bir şirket olarak tanımlarken; markalarda bu oran %61’e çıkıyor. Hem ajanslarda (%13) hem de markalarda (%11) şirketlerinin başarılı ve iyi bir şirket olduğunu düşünmeyenlerin oranı oldukça düşük. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık dörtte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

Ajans

Her büyüklükteki ajanslarda çalışan katılımcılar %49 oranının üzerinde şirketlerini ”başarılı ve iyi bir şirket” olarak tanımlasalar da, bu oran 51-100 çalışanlı ajanslarda %78’e, 101 ve üzerinde çalışanı bulunan ajanslarda ise %84’e çıkıyor. Çalıştığı ajansı %22 oranıyla en az başarılı ve iyi bulan ise 1-10 kişili ajans çalışanları.

Marka

Marka çalışanlarının verdiği yanıtlara göre ise, şirketlerini en fazla başarılı ve iyi bir şirket olarak tanımlayanlar 26-50 çalışana sahip orta büyüklükteki şirketler (%74) olurken; şirketini başarılı ve iyi bulmayanların oranı %15’i geçmiyor.

Ajans

Ajans çalışanı kadın katılımcıların %60’ı ve erkek katılımcıların %59’u çalıştıkları ajansın başarılı ve iyi olduğuna katılırken; kadın ajans çalışanı katılımcıların %11’i, erkek ajans çalışanı katılımcıların %14’ü çalıştıkları ajansın başarılı ve iyi bir ajans olduğunu düşünmüyor.

Marka

Markalarda çalışan ve çalıştıkları şirketin başarılı ve iyi olduğuna katılan kadınlar %58, erkekler ise %63 iken; çalıştıkları şirketin başarılı olduğuna katılmayan kadın marka çalışanları %13, erkekler marka çalışanları ise %11.

Ajans

Ajanslarda çalışan katılımcıların çalıştıkları şirketi en yüksek oranda başarılı bulanların 6 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan çalışanlar (%64) ve 1 yıldan az deneyime sahip olan çalışanlar (%65) olduğunu ve tüm deneyim seviyelerinde şirketini başarılı ve iyi bir şirket olarak değerlendirmeyen ajans çalışanlarının %15’in altında olduğunu görüyoruz.

Marka

Markalarda ise çalıştıkları şirketi en az başarılı ve iyi bulanların 3-5 yıllık deneyime sahip olduklarını (%17) ve en başarı ve iyi bulanların ise 6 yıl ve daha fazla deneyime sahip çalışanlar (%66) olduklarını gözlemliyoruz.

”Şirketim Çalışanlarının Mutluluğuyla İlgilenir.”

Anket katılımcıları arasında, çalıştıkları yerin, çalışanların mutluluklarıyla ilgilendiğine katılanların oranı ajanslarda %43,  markalarda ise %40. Çalıştıkları yerin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenmediğini düşünenlerin oranı ajanslarda %29, markalarda ise %31. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık dörtte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

Ajans

Ankete 26-50 çalışanlı ajanslardan katılanlar, %35 oranla çalıştıkları ajansın çalışanlarının mutluluğu ile en az inanan ilgilendiğine inananlar olurken; 1-10 çalışanlı ajanslar en yüksek oranla (%49), çalıştıkları ajansın çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğini düşünüyor.

Marka

Marka tarafından ankete katılanlar için ise durum daha farklı. %57 oranla 1-10 çalışanı bulunan şirketler, çalışanlarının mutluluğuyla en fazla ilgilenen şirketler olarak düşünülürken; 101 ve üzerinde çalışanı bulunan şirket çalışanları %37 oranla şirketlerinin mutlulukları ile en az ilgilenen şirketler olduğunu belirtiyor. 11-25 çalışanı bulunan markalarda çalışanlar ise %37 oranla bu konuda kararsız olduklarını belirtiyor.

Ajans

Hem kadın hem erkek ajans çalışanları, ajanslarının çalışanlarının mutluluğu ile ilgilenmesi konusunda benzer düşünüyor. Erkekler ajans çalışanları %44, kadın ajans çalışanları %43 oranda çalıştığı ajansların çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğini düşünürken, çalışanlarının mutluluğu ile ilgilenilmediğini düşünen ajans çalışanı erkekler %30, kadınlar ise %28 oranında.

Marka

Markalarda ise durum %45 oranında erkek çalışanlar ve %35 oranında kadın çalışanlar olmak üzere çalıştıkları ajansın çalışanlarının mutluluğu ile ilgilendiğini belirtirken; %30 oranında erkek, %34 oranında ise kadın marka çalışanları çalıştıkları şirketlerin mutluluklarıyla ilgilenmediğini düşünüyor.

Ajans

Çalıştıkları ajansın çalışanlarının mutluluyla en fazla ilgilendiğini düşünenler %45 oranıyla 3 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan katılımcılar olurken; 1-2 yıllık deneyime sahip katılımcılar (%35), çalıştıkları ajansın çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine en az inananlar.

Marka

Marka  çalışanlarında ise en fazla çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenen bir şirkette çalıştığını düşünenler %49 oranla 1-2 yıllık deneyime sahip çalışanlar olurken; en fazla çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenmediğini düşünenler %39 oranla 3-5 yıllık deneyime sahip şirket çalışanları oluyor.

”Şirketimde Hak Ettiğim Parayı Aldığımı Düşünüyorum.”

Ajanslarda ve markalarda hakkettiği maaşı almadıklarını düşünenlerin oranı (ajanslarda %44, markalarda %40), aldıklarını düşünenlerden (ajanslarda %30, markalarda %33) daha yüksek. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık dörtte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

Ajans

Ajanslarda çalışan katılımcıların belirttiği üzere tüm ajanslarda benzer durum olmak üzere, çalışanlar daha yüksek oranda hakettikleri parayı almadıklarını düşünüyor. %49 oranla en fazla hakettiği parayı almadığını düşünenler 26-50 kişilik ajans çalışanları. Ankete göre, %33 oranla 11-25 çalışanlı ajanslar en fazla hakettiği parayı aldığını düşünen çalışanlara sahip.

Marka

Markalarda çalışan katılımcılar da çoğunlukla hakettikleri parayı almadıklarını belirtiyor. %43 oranla 101 ve üzerinde çalışanı bulunan ajans çalışanları en fazla hakkettiği parayı kazanmadığını belirten çalışanlar olurken; %45 oranla 26-50 çalışanlı şirketler ise hakkettiği parayı kazandığını düşünen çalışanlara sahip.

Ajans

Ajanslarda hakettiği parayı almadığını düşünen kadın çalışanlar (%48), erkek çalışanlardan (%43) daha fazla. Ayrıca, %33 oranla erkek çalışanlar %25 oranla kadın çalışanlara göre daha fazla hak ettikleri parayı aldıklarını düşündüklerini belirtiyor.

Marka

Markalarda hak ettiği parayı almadığını düşünen erkek çalışanlar (%41), kadın çalışanlardan (%39) daha fazla. Ayrıca,  % 35 oranla erkek çalışanların %30 oranla kadın çalışanlara göre daha fazla hakettikleri parayı aldıklarını düşündüklerini gösteriyor.

Ajans

Deneyim seviyesi arttıkça hak edilen paranın kazanıldığına dair inanç da artıyor. 2 yıla kadar deneyimi olan çalışanlar %24, ve 3-5 yıl deneyimi olanlar %27 oranında hakettiği parayı kazandıklarını düşünürken; 6 yıl ve daha fazla deneyime sahip çalışanlar için bu oran %40’ı buluyor.  2 yıla kadar deneyimi olan çalışanlar %53 seviyesinde hakettikleri parayı almadıklarını düşünüyor.

Marka

Markalarda ise  şirketlerinden hak ettikleri maaşı aldığı konusunda 1 yıldan az deneyimli marka çalışanları %45 seviyesinde kararsız kalıyor. Ankete katılan 1-2 yıl deneyimli marka çalışanları, %40 oranında çalıştıkları şirketlerden hakettikleri maaşı aldıklarını belirtirken %41 oranında ise hakettiklerini alamadıklarını belirtiyor. En fazla hakettikleri maaşı alamadığını belirten grup ise %42 ile 6 yıl ve üzerinde deneyimi olan marka çalışanları.

”Şirketimi Severim.”

Çalıştıkları şirketi sevdiklerini belirten katılımcıların oranları ajanslarda %58, markalarda ise %56. İki tür kurumda da çalışanların yarısından çoğu çalıştıkları yeri sevdiklerini belirtirken, ajansımı/şirketimi severim cümlesine katılmayanların oranı %20’nin altında. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık dörtte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

Ajans

Ajanslarını sevdiklerine katılmayanlar %21 oranıyla, 1-10 kişilik ajanslarda ve 26-50 kişilik ajanslarda  çalışanlardan oluşuyor. Ajansını en çok sevdiğini belirtenler ise %69 oran ile 51-100 kişilik ajans çalışanları ve %57oran ile 101 ve üzerinde çalışanı bulunan ajans çalışanları.

Marka

Markalarda %77 oranla 1-10 kişilik ajans çalışanları şirketini sevdiğini belirtiyor. Markalarda şirketini sevdiklerine katılmadıklarını belirtenlerin oranı en yüksek 101 ve üzerinde çalışanı bulunan şirketlerde (%23) görülürken, bu oran en düşük 26-50 kişilik şirketlerde (%7) gözlemleniyor.

Ajans

Ajanslarda çalışan erkeklerin %56’sı çalıştıkları yeri sevdiklerini söylerken kadınlar için bu oran %61. Şirketimi severim cümlesine katılmayan kadın ajans çalışanlarının oranı %14 iken erkek ajans çalışanlarını oranı %19.

Marka

Markalarda çalışan kadınlardan %52’si ve erkelerin %62’si çalıştıkları yeri sevdiklerini belirtiyor.  Çalıştıkları şirketi sevdiğine katılmayan erkeklerin oranı (%13),  sevmediğini belirten kadınların oranından (%23) daha düşük.

Ajans

Ajanslarda çalışan katılımcıların belirttiğine göre en fazla çalıştığı şirketi sevenler 1 yıldan az deneyime sahip olan çalışanlar ile 6 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan çalışanlar. Çalıştığı şirketi sevdiğine katılmayan çalışanlar ise %18 oranıyla 1-5 yıl deneyime sahip çalışanlar.

Marka

Markalarda ise çalıştığı şirketi en fazla sevdiğini belirtenler %61 oranla 2 yıla kadar deneyimi olan marka çalışanları. Çalıştığı şirketi sevdiğine katılmayan çalışanlar içindeki en büyük grup ise %21 oranla 1-2 yıllık deneyime sahip marka çalışanı katılımcıların grubu.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018’in bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları 
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.